National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
Cell Research(5,012)
ISSN: 1001-0602
1    
Circular RNA is enriched and stable in exosomes: a promising biomarker for cancer diagnosis 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:8  Page:981-984  

Yan Li Qiupeng Zheng Chunyang Bao Shuyi Li Weijie Guo Jiang Zhao Di Chen Jianren Gu Xianghuo He Shenglin Huang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:490

文摘信息 获取全文 问图书馆员

2    
Extensive translation of circular RNAs driven by N 6 -methyladenosine 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:5  Page:626-641  

Yang Yun;   Fan Xiaojuan;   Mao Miaowei;   Song Xiaowei;   Wu Ping;   ...

被引频次:259

文摘信息 问图书馆员

3    
The machinery of macroautophagy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:24-41  

Yuchen Feng Ding He Zhiyuan Yao Daniel J Klionsky;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:700

文摘信息 获取全文 问图书馆员

4    
Metabolic reprogramming in macrophages and dendritic cells in innate immunity 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:7  Page:771-784  

Beth;   Kelly;   Luke;   AJ;   O'Neill,;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:357

文摘信息 获取全文 问图书馆员

5    
Double-stranded DNA in exosomes: a novel biomarker in cancer detection 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:6  Page:766-769  

Basant Kumar Thakur Haiying Zhang Annette Becker Irina Matei Yujie Huang Bruno Costa-Silva Yan Zheng Ayuko Hoshino Helene Brazier Jenny Xiang Caitlin Williams Ruth Rodriguez-Barrueco Jose M Silva Weijia Zhang Stephen Hearn Olivier Elemento Navid Paknejad Katia Manova-Todorova Karl Welte Jacqueline Bromberg Hector Peinado David Lyden;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:472

文摘信息 获取全文 问图书馆员

6    
Regulatory T cells in cancer immunotherapy 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:1  Page:109-118  

Atsushi Tanaka Shimon Sakaguchi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:232

文摘信息 获取全文 问图书馆员

7    
Gasdermin D is an executor of pyroptosis and required for interleukin-1β secretion 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:25  Issue:12  Page:1285-1298  

He Wan-Ting;   Wan Haoqiang;   Hu Lichen;   Chen Pengda;   Wang Xin;   ...

被引频次:291

文摘信息 问图书馆员

8    
Ubiquitin modifications 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:26  Issue:4  Page:399-422  

Kirby N Swatek David Komander;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:254

文摘信息 获取全文 问图书馆员

9    
Regulation of chromatin by histone modifications 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:3  Page:381-395  

Andrew J Bannister Tony Kouzarides;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:1848

文摘信息 获取全文 问图书馆员

10    
Mammalian WTAP is a regulatory subunit of the RNA N6-methyladenosine methyltransferase 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:2  Page:177-189  

Xiao-Li Ping Bao-Fa Sun Lu Wang Wen Xiao Xin Yang Wen-Jia Wang Samir Adhikari Yue Shi Ying Lv Yu-Sheng Chen Xu Zhao Ang Li Ying Yang Ujwal Dahal Xiao-Min Lou Xi Liu Jun Huang Wei-Ping Yuan Xiao-Fan Zhu Tao Cheng Yong-Liang Zhao Xinquan Wang Jannie M Rendtlew Danielsen Feng Liu Yun-Gui Yang;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:377

文摘信息 获取全文 问图书馆员

11    
Efficient genome editing in plants using a CRISPR/Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1229-1232  

Zhengyan Feng Botao Zhang Wona Ding Xiaodong Liu Dong-Lei Yang Pengliang Wei Fengqiu Cao Shihua Zhu Feng Zhang Yanfei Mao Jian-Kang Zhu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:365

文摘信息 获取全文 问图书馆员

12    
Genome editing with RNA-guided Cas9 nuclease in Zebrafish embryos 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:4  Page:465-472  

Nannan Chang Changhong Sun Lu Gao Dan Zhu Xiufei Xu Xiaojun Zhu Jing-Wei Xiong Jianzhong Jeff Xi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:423

文摘信息 获取全文 问图书馆员

13    
Autophagy and human diseases 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:69-79  

Peidu Jiang Noboru Mizushima;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:353

文摘信息 获取全文 问图书馆员

14    
YTHDF3 facilitates translation and decay of N 6-methyladenosine-modified RNA 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:27  Issue:3  Page:315-328  

Shi Hailing;   Wang Xiao;   Lu Zhike;   Zhao Boxuan S;   Ma Honghui;   ...

被引频次:156

文摘信息 问图书馆员

15    
Multiplexed activation of endogenous genes by CRISPR-on, an RNA-guided transcriptional activator system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1163-1171  

Albert W Cheng Haoyi Wang Hui Yang Linyu Shi Yarden Katz Thorold W Theunissen Sudharshan Rangarajan Chikdu S Shivalila Daniel B Dadon Rudolf Jaenisch;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:344

文摘信息 获取全文 问图书馆员

16    
Historical landmarks of autophagy research 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:9-23  

Yoshinori Ohsumi;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:328

文摘信息 获取全文 问图书馆员

17    
Chaperone-mediated autophagy: roles in disease and aging 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:1  Page:92-104  

Ana Maria Cuervo Esther Wong;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:328

文摘信息 获取全文 问图书馆员

18    
Crosstalk of reactive oxygen species and NF-κB signaling 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:21  Issue:1  Page:103-115  

Morgan Michael J;   Liu Zheng-Gang;  

被引频次:1000

文摘信息 问图书馆员

19    
Targeted mutagenesis in rice using CRISPR-Cas system 期刊论文

细胞研究:英文版   ISSN:1001-0602  Volume:23  Issue:10  Page:1233-1236  

Jin Miao Dongshu Guo Jinzhe Zhang Qingpei Huang Genji Qin Xin Zhang Jianmin Wan Hongya Gu Li-Jia Qu;  

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:313

文摘信息 获取全文 问图书馆员

20    
Human colorectal cancer-specific CCAT1-L lncRNA regulates long-range chromatin interactions at the MYC locus 期刊论文

Cell Research   ISSN:1001-0602  Volume:24  Issue:5  Page:513-531  

Xiang Jian-Feng;   Yin Qing-Fei;   Chen Tian;   Zhang Yang;   Zhang Xiao-Ou;   ...

来源数据库:[Web of Science, Scopus, SciTech Premium Collection]         被引频次:270

文摘信息 获取全文 问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×