National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
岩石学报(704)
ISSN: 1000-0569
1    
Progresses and overviews of voluminous meta-sedimentary series within the Paleoproterozoic Jiao-Liao-Ji orogenic/mobile belt, North China Craton 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:10  Page:2816-2846  

Liu Fulai;   Liu Pinghua;   Wang Fang;   Liu Chaohui;   Cai Jia;  

问图书馆员

2    
Zircon U-Pb ages and their implications for the South Liaohe Group in the Liaodong Peninsula, Northeast China 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:6  Page:1589-1605  

Li Zhuang;   Chen Bin;   Liu Jing Wei;   Zhang Lu;   Yang Chuan;  

问图书馆员

3    
Petrogenesis of the Xiarihamu Ni-bearing layered mafic-ultramafic intrusion, East Kunlun: Implications for its extensional island arc environment 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:4  Page:1117-1136  

Jiang Chang Yi;   Ling Jin Lan;   Zhou Wei;   Du Wei;   Wang Zi Xi;   ...

问图书馆员

4    
P-T-t paths of the multiple metamorphic events of the Jiaobei terrane in the southeastern segment of the Jiao-Liao-Ji Belt (JLJB), in the North China Craton: Impication f... 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:10  Page:2889-2941  

Liu PingHua;   Liu FuLai;   Wang Fang;   Liu ChaoHui;   Yang Hong;   ...

问图书馆员

5    
Geological characteristic and ore genesis of the giant tungsten deposits from the Dahutang ore-concentrated district in northern Jiangxi Province 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:3  Page:639-655  

Jiang ShaoYong;   Peng NingJun;   Huang LanChun;   Xu YaoMing;   Zhan GangLe;   ...

问图书馆员

6    
The telescoped porphyry-high sulfidation epithermal Cu (-Au) mineralization of Rongna deposit in Duolong ore cluster at the southern margin of Qiangtang Terrane, Central ... 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:8  Page:2307-2324  

Li Guangming;   Zhang Xianan;   Qin Kezhang;   Sun Xingguo;   Zhao Junxing;   ...

问图书馆员

7    
The relationship between strike-slip tectonic system and geochemical anomalies in the West Junggar, northwestern China and its mplication for mineral exploration 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:2  Page:371-387  

Chen Xuan Hua;   Nie Lan Shi;   Ding Wei Cui;   Wang Xue Qiu;   Wang Zhi Hong;   ...

问图书馆员

8    
Late Cretaceous porphyry metallogenic system of the Yidun arc, SW China 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:11  Page:3155-3170  

Yang Li Qiang;   Gao Xue;   He Wen Yan;  

问图书馆员

9    
Magmatic-hydrothermal fluid evolution of the Wenquan porphyry molybdenum deposit in the north margin of the West Qinling, China 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:11  Page:3391-3404  

Qiu Kun Feng;   Song Kai Rui;   Song Yao Hui;  

问图书馆员

10    
Discovery of the Late Devonian plagiogranite in Sanweishan area, Dunhuang, Gansu Province and its geological implications 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:7  Page:1855-1869  

Zhao Yan;   Diwu ChunRong;   Zhu Tao;   Wang HongLiang;   Sun Yong;  

问图书馆员

11    
LA-MC-ICP-MS U-Pb dating of cassiterite from the Jianfengpo Sn deposit in the Pengshan Sn-polymetallic ore field, Jiangxi Province and its geological significance 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:3  Page:701-708  

Xu Bin;   Jiang ShaoYong;   Luo Lan;  

问图书馆员

12    
Sources of granitoids and ore-forming materials of Dahutang tungsten deposit in northern Jiangxi Province: Constraints from mineralogy and isotopic tracing 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:3  Page:725-739  

Wang Hui;   Feng ChengYou;   Li DaXin;   Xiang XinKui;   Zhou JianHou;  

问图书馆员

13    
Type, zircon U-Pb age and Paleo-volcano edifice of Zhengguang gold deposit in Duobaoshan orefield in Heilongjiang Province, NE-China 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:8  Page:2402-2416  

Song Guoxue;   Qin Kezhang;   Wang Le;   Guo Jihai;   Li Zhenzhen;   ...

问图书馆员

14    
Petrogenesis of granites in Baishan molybdenum deposit, Eastern Tianshan, Xinjiang: Zircon U-Pb geochronology, geochemistry, and Hf isotope constraints 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:7  Page:1962-1976  

Wang YinHong;   Zhang FangFang;   Liu JiaJun;   Xue ChunJi;   Wang JianPing;   ...

问图书馆员

15    
Characteristics of the porphyry Cu deposits in the Central Asia Metallogenic Domain 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:2  Page:315-332  

Shen Ping;   Pan Hong Di;   Seitmuratova Eleonora;  

问图书馆员

16    
Zircon U-Pb ages, Hf isotopes of the granitoids and Re-Os ages of the molybdenites in Luming molybdenum ore area, Heilongjiang Province, and its geological significance 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:8  Page:2450-2464  

Cheng Guohua;   Wang Ruiliang;   Zeng Qingdong;   Guo Yunpeng;   Duan Xiaoxia;   ...

问图书馆员

17    
Early Jurassic volcanic rocks from the Yeba Formation and Sangri Group: Products of continental marginal arc and intra-oceanic arc during the subduction of Neo-Tethys Oce... 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:7  Page:2089-2100  

Huang Feng;   Xu JiFeng;   Chen JianLin;   Kang ZhiQiang;   Dong YanHui;  

问图书馆员

18    
Petrological, geochronological, geochemical and Sr-Nd-Hf isotopic constraints on the petrogenesis of the Shuangcha Paleoproterozoic megaporphyritic granite in the Souther... 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:6  Page:1573-1588  

Yang Ming Chun;   Chen Bin;   Yan Cong;  

问图书馆员

19    
Genesis of the granitoids intrusions in Tabei area, West Junggar, Northwest China: Evidences from geological and geochemcal characteristics 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:2  Page:351-370  

Zhou Tao Fa;   Yuan Feng;   Zhang Da Yu;   Deng Yu Feng;   Xu Chao;   ...

问图书馆员

20    
The Paleoproterozoic-Mesoproterozoic boundary of the North China Craton and the related geological issues: A review 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:31  Issue:6  Page:1495-1508  

Zhao Tai Ping;   Deng Xiao Qin;   Hu Guo Hui;   Zhou Yan Yan;   Peng Peng;   ...

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×