National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
岩石学报(832)
ISSN: 1000-0569
1    
On the front of the Mesozoic tectonic units divided Xingmeng Orogen 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:7  Page:1841-1857  

Xu Bei;   Zhao Pan;   Bao Qing Zhong;   Zhou Yong Heng;   Wang Yan Yang;   ...

问图书馆员

2    
Mesozoic gold metallogenic system of the Jiaodong gold province, eastern China 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:9  Page:2447-2467  

Yang LiQiang;   Deng Jun;   Wang ZhongLiang;   Zhang Liang;   Guo LinNan;   ...

问图书馆员

3    
Enrichment mechanism of iron in magmatichydrothermal system 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:5  Page:1189-1204  

Zhang Zho Chong;   Hou Tong;   Li Hou Min;   Li Jian Wei;   Zhang Zuo Heng;   ...

问图书馆员

4    
Yarlung Zangbo ophiolite: A critical updated view 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:2  Page:293-325  

Wu Fu Yuan;   Liu Chuan Zhou;   Zhang Liang Liang;   Zhang Chang;   Wang Jian Gang;   ...

问图书馆员

5    
Inner early permian tectonopalaeogeographic recycling 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:7  Page:1858-1866  

Shao Ji An;   Tang Ke Dong;   He Guo Qi;  

问图书馆员

6    
Lithosphere architecture and geodynamic model of Middle and Lower Reaches of Yangtze Metallogenic Belt: A review from SinoProbe 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:4  Page:889-906  

Lü Qing Tian;   Dong Shu Wen;   Shi Da Nian;   Tang Jing Tian;   Jiang Guo Ming;   ...

问图书馆员

7    
Central Inner Mongolia Bayan Late Carboniferous - Early Permian volcanic zircon SHRIMP UPb dating and its geological significance 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:7  Page:2041-2054  

Li Ke;   Zhang Zhi Cheng;   Feng Zhi Shuo;   Li Jian Feng;   Tang Wen Hao;   ...

问图书馆员

8    
Geochronology, geochemistry and Hf isotopic compositions of the granitic rocks related with iron mineralization in Yemaquan deposit, East Kunlun, NW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:6  Page:1647-1665  

Gao Yong Bao;   Li Wen Yuan;   Qian Bing;   Li Kan;   Li Dong Sheng;   ...

问图书馆员

9    
Geochemistry and SHRIMP zircon U-Pb age of diabases in the Lajishankou ophiolitic mélange, South Qilian terrane 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:6  Page:1695-1706  

Fu Chang Lei;   Yan Zhen;   Guo Xian Qing;   Niu Man Lan;   Xia Wenjing;   ...

问图书馆员

10    
Geochemistry, geochronology, Hf isotope, and geological significance of the Tuwu porphyry copper deposit in Eastern Tianshan, Xinjiang 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:11  Page:3383-3399  

Wang Yin Hong;   Xue Chun Ji;   Liu Jia Jun;   Wang Jian Ping;   Yang Jun Tao;   ...

问图书馆员

11    
Hydrogen and oxygen isotopes geochemistry of the Wang' ershan gold deposit, Jiaodong 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:9  Page:2481-2494  

Guo LinNan;   Zhang Chao;   Song YuZhou;   Chen BingHan;   Zhou Zhu;   ...

问图书馆员

12    
Zircon U-Pb ages and Hf isotope characterization and their geological significance of Chang 7 tuff of Yanchang Formation in Ordos basin 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:2  Page:565-575  

Zahng Hui;   Peng Ping An;   Zhang Wen Zheng;  

问图书馆员

13    
Revisit to time and tectonic environment of the Aksu blueschist terrane in Northern Tarim, NW China: New evidence from zircon U-Pb age and Hf isotope 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:11  Page:3357-3365  

Zhang Jian;   Zhang Chuan Lin;   Li Huai Kun;   Ye Xian Tao;   Geng Jian Zhen;   ...

问图书馆员

14    
Zircon U-Pb geochronology, geochemistry and petrogenesis of the granites from the Xiaoliugou deposit in the western of the North Qilian 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:1  Page:16-34  

Zhao Xin Min;   Zhang Zuo Heng;   Liu Min;   Li Yu Sen;   Guo Shao Feng;  

问图书馆员

15    
Geological event series of Early Precambrian metamorphic complex in South Fushun area, Liaoning Province 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:10  Page:2905-2924  

Bai Xiang;   Liu Shuwen;   Yan Ming;   Zhang Lifei;   Wang Wei;   ...

问图书馆员

16    
Zircon U-Pb ages and Hf isotopes of the granitoids in the Huangshaping mining area and their geological significance 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:1  Page:64-78  

Yuan Ya Bin;   Yuan Shun Da;   Chen Changjiang;   Huo Ran;  

问图书馆员

17    
Granitoid magmatism and tectonic evolution in northern edge of the Western Qinling terrane, NW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:2  Page:371-389  

Xu Xue Yi;   Chen Jun Lu;   Gao Ting;   Li Ping;   Li Ting;  

问图书馆员

18    
Effect of sulfate evaporate salt layer for formation of porphyrite iron ores in the Middle-Lower Yangtze River area 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:5  Page:1355-1368  

Li Yan He;   Duan Chao;   Han Dan;   Chen Xin Wang;   Wang Cong Lin;   ...

问图书馆员

19    
Discovery and its geological significance of Early Paleozoic eclogite in Xiarihamu-Suhaitu area, western part of the East Kunlun 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:11  Page:3345-3356  

Qi Sheng Sheng;   Song Shu Guang;   Shi Lian Chang;   Cai Hang Jia;   Hu Ji Chun;  

问图书馆员

20    
Mesozoic tectonic regimes transition in the Northeast China: Constriants from temporal-spatial distribution and associations of volcanic rocks 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:30  Issue:12  Page:3569-3586  

Meng FanChao;   Liu JiaQi;   Cui Yan;   Gao JinLiang;   Liu Xiang;   ...

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×