National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
岩石学报(977)
ISSN: 1000-0569
1    
Geochemistry of picritic and associated basalt flows of the western Emeishan flood basalt province, China 期刊论文

Journal of Petrology     ISSN:0022-3530  Volume:47  Issue:10  Page:1997-2019  

Zhang Zhaochong;   Mahoney John J;   Mao Jingwen;   Wang Fusheng;  

被引频次:194

文摘信息 问图书馆员

2    
Late Paleozoic vertical growth of continental crust around the Junggar Basin, Xinjiang, China (Part I): Timing of post-collisional plutonism 期刊论文

Yanshi Xuebao/Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1077-1086  

Han BaoFu;   Ji JianQing;   Song Biao;   Chen LiHui;   Zhang Lei;  

问图书馆员

3    
Spatial-temporal framework of the Gangdese Orogenic Belt and its evolution 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:3  Page:521-533  

Pan GuiTang;   Mo XuanXue;   Hou ZengQian;   Zhu DiCheng;   Wang LiQuan;   ...

问图书馆员

4    
South Tianshan: A Late Paleozoic or a Triassic orogen? 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1049-1061  

Gao Jun;   Long LingLi;   Qian Qing;   Huang DeZhi;   Su Wen;   ...

问图书馆员

5    
Unique Carboniferous-Permian tectonic-metallogenic framework of Northern Xinjiang (NW China): Constraints for the tectonics of the southern Paleoasian Domain 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1062-1076  

Xiao WenJiao;   Han ChunMing;   Yuan Chao;   Chen HanLin;   Sun Min;   ...

问图书馆员

6    
Granite classification on the basis of Sr and Yb contents and its implications 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:9  Page:2249-2269  

Zhang Qi;   Wang Yan;   Li ChengDong;   Wang YuanLong;   Jin WeiJun;   ...

问图书馆员

7    
The discovery of Early Ordovician ophiolite mélange in Taerbahatai Mts., Xinjiang, NW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:12  Page:2833-2842  

Zhu YongFeng;   Xu Xin;  

问图书馆员

8    
Late Jurassic-Early Cretaceous geodynamic setting in middle-northern Gangdese: New insights from volcanic rocks 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:3  Page:534-546  

Zhu DiCheng;   Pan GuiTang;   Mo XuanXue;   Wang LiQuan;   Liao ZhongLi;   ...

问图书馆员

9    
Earlier Devonian active continental arc in Central Tianshan: Evidence of geochemical analyses and zircon SHRIMP dating on mylonitized granitic rock 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:41-48  

Yang TianNan;   Li JinYi;   Sun GuiHua;   Wang YanBin;  

问图书馆员

10    
The geochemical characteristics and the age of the Kule Lake ophiolite in the southern Tianshan 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:65-73  

Long LingLi;   Gao Jun;   Xiong XianMing;   Qian Qing;  

问图书馆员

11    
Carboniferous adakite-high-Mg andesite-Nb-enriched basaltic rock suites in the Northern Tianshan area: Implications for Phanerozoic crustal growth in the Central Asia Oro... 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:11-30  

Wang Qiang;   Zhao ZhenHua;   Xu JiFeng;   Wyman Derek A;   Xiong XiaoLin;   ...

问图书馆员

12    
Dissolution and alteration of the deep carbonate reservoirs by TSR: An important type of deep-buried high-quality carbonate reservoirs in Sichuan basin 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:8  Page:2182-2194  

Zhu GuangYou;   Zhang ShuiChang;   Liang YingBo;   Ma YongSheng;   Dai JinXing;   ...

问图书馆员

13    
Some problems on granites and vertical growth of the continental crust in the eastern Tianshan Mountains, NW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1103-1120  

Gu LianXing;   Zhang ZunZhong;   Wu ChangZhi;   Wang YinXi;   Tang JunHua;   ...

问图书馆员

14    
Petrology and Sr-Nd isotopic geochemistry of the Carboniferous volcanic rocks in the western Tianshan Mountains, NW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1341-1350  

Zhu YongFeng;   Zhou Jing;   Guo Xuan;  

问图书馆员

15    
Petrology and SHRIMP chronology of mylonitized Tianger granite, Xinjiang: Also about the dating on hydrothermal zircon rim in granite 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:135-144  

Zhu YongFeng;   Song Biao;  

问图书馆员

16    
SHRIMP zircon U-Pb geochronology of the plagiogranites from Bayingou ophiolite in North Tianshan Mountains and the petrogenesis of the ophiolite 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:83-94  

Xu XueYi;   Xia LinQi;   Ma ZhongPing;   Xia ZuChun;   Li XiangMin;   ...

问图书馆员

17    
Lithogeochemistry and petrogenesis of Zhongposhanbei mafic rock body, at Beishan region, Xinjiang 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:115-126  

Jiang ChangYi;   Cheng SongLin;   Ye ShuFeng;   Xia MingZhe;   Jiang HanBing;   ...

问图书馆员

18    
Zircon U-Pb age and the geochemistry of the Baishiquan mafic-ultramafic complex in the Eastern Tianshan, Xinjiang province: Constraints on the closure of the Paleo-Asian ... 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:1  Page:153-162  

Mao QiGui;   Xiao WenJiao;   Han ChunMing;   Sun Min;   Yuan Chao;   ...

问图书馆员

19    
Emplacement age of the Raohe Complex in eastern Heilongjiang Province and the tectonic evolution of the eastern part of Northeastern China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:2  Page:353-376  

Cheng RuiYu;   Wu FuYuan;   Ge WenChun;   Sun DeYou;   Liu XiaoMing;   ...

问图书馆员

20    
Zircon SHRIMP dating of Silurian and Devonian granitic intrusions in the southern Yili block, Xinjiang and preliminary discussion on their tectonic setting 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:22  Issue:5  Page:1193-1200  

Zhu ZhiXin;   Wang KeZhou;   Zheng YuJie;   Sun GuiHua;   Zhang Chao;   ...

问图书馆员

< 上一页 1 2 3 4 5 下一页 >
作者信息:×