National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
岩石学报(13,086)
ISSN: 1000-0569
81    
Zircon LA-ICP-MS U-Pb dating and geochemistry of the Jitang metamorphic complex in eastern Tibet and their geological implications 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:5  Page:1423-1446  

Qi CHEN;   ChangMing WANG;   Bin DU;   ZhiCheng HE;   JiaXuan ZHU;   ...

问图书馆员

82    
Petrogenesis and geodynamic implications of Late Mesozoic mafic volcanic rocks along the Jiangshan-Shaoxing fault in SE China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:6  Page:1892-1906  

SheCai QIN;   WeiMing FAN;   Feng GUO;  

问图书馆员

83    
Petrogenesis and geological implications of the alkali-rich porphyry in southern Ailaoshan-Red River shear zone 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:2  Page:485-504  

JingKai WU;   ZhiDan ZHAO;   YiYun YANG;   HangShan LEI;   Zhuang MIAO;   ...

问图书馆员

84    
The depositional characteristics and formation mechanism of Lower Cretaceous AG Formation in Sufyan sag, Muglad Basin, Sudan 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:4  Page:1213-1224  

ShengQiang YUAN;   BuQing SHI;   WeiLi KE;   XuanJun YUAN;   YongJun YU;   ...

问图书馆员

85    
Microbial oxidation of metal sulfides and its consequences 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:1  Page:153-163  

XianCai LU;   Juan LI;   Huan LIU;   WeiJie LI;   RuiYong WANG;   ...

问图书馆员

86    
In situ analysis of garnets from the Hongshan skarn copper deposit in Northwest Yunnan Province and its geological implications 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:5  Page:1463-1477  

XiaoLong BIAN;   Jing ZHANG;   JiaLin WANG;   ChunFa LIU;   HaiJun YU;  

问图书馆员

87    
Constraints of chemical compositions of biotite and zircon on crystallization conditions of magma: An example from the Beiya giant Au deposit, SW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:5  Page:1447-1462  

XinShang BAO;   LiQiang YANG;   WenYan HE;   Xue GAO;   MengMeng LI;  

问图书馆员

88    
Comprehensive analysis of deep and shallow structures in the eastern Altyn Tagh fault zone 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:6  Page:1833-1847  

Kang LIU;   HaiBing LI;   ChangZai WANG;   ShengHai YAO;   Zheng GONG;   ...

问图书馆员

89    
Perspective of mineral reactivity from surfaces to crystal faces: A case study on the oxidation behavior differences among various crystal faces of pyrite 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:1  Page:129-136  

HongPing HE;   HaiYang XIAN;   JianXi ZHU;   Wei TAN;   XiaoLiang LIANG;   ...

问图书馆员

90    
The processes and influencing factors of serpentinization and associated magnetite mineralization of ultramafic rocks from Angwu area, North Tibet 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:7  Page:2158-2172  

JingChao LI;   Tao ZHAO;   ZhiBo LIU;   Yun LIN;   HuaSheng SHAO;   ...

问图书馆员

91    
Geochemistry and petrogenesis of Late Cretaceous Namling gabbro and dykes in Gangdese batholith, Tibet 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:2  Page:387-404  

Yan TANG;   ZhiDan ZHAO;   NingYuan QI;   ZhenZhen WANG;   Dong LIU;   ...

问图书馆员

92    
Zagros basin in Middle East: Along-strike variations of structure and petroleum accumulation characteristics 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:4  Page:1269-1278  

XiaoBing LIU;   ZhiXin WEN;   ZhengJun HE;   ZhaoMing WANG;   YueJun LI;  

问图书馆员

93    
Features and origin of present residual structure of Sufyan Sag, Muglad Basin in Central Africa 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:4  Page:1225-1237  

TongFei HUANG;   GuangYa ZHANG;   AiXiang LIU;   YanLi SHI;   Min WANG;   ...

问图书馆员

94    
Petrogenesis and tectonic setting of the quartz porphyry in Mazhuangshan gold deposit, Eastern Tianshan Orogen: Evidence from geochemistry, zircon U-Pb geochronology and ... 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:5  Page:1503-1518  

QiSong WANG;   Jing ZHANG;   Su WANG;   LiDong YU;   Bing XIAO;  

问图书馆员

95    
The geochemical characteristics and their geological significance of apatite from the Bengge gold deposit in Sanjiang region, SW China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:5  Page:1407-1422  

RongWei ZHANG;   ChuanDong XUE;   LiPeng XUE;   Xing LIU;  

问图书馆员

96    
Study on the mineragraphy and geochronology of Hetaoba uranium deposit in Guyuan-Hongshanzi uranium metallogenic belt 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:4  Page:1085-1094  

Wei XUE;   YunBiao PENG;   XiaoWei LI;   PengBing YAN;   XiaoJun JIANG;   ...

问图书馆员

97    
Geochemistry, zircon U-Pb geochronology and Hf isotopic characteristics for syenogranite and diorite from the western segment of North Altyn 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:2  Page:541-557  

Kun ZHENG;   CaiLai WU;   ChunJing WEI;   YuanHong GAO;   WenFeng GUO;   ...

问图书馆员

98    
The reservoir characteristics and controlling factors of the Upper Cretaceous sandstones in the Termit Basin, Niger 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:4  Page:1257-1268  

FengJun MAO;   Bang LIU;   JiGuo LIU;   Hong JIANG;   ShengQiang YUAN;   ...

问图书馆员

99    
Detrital zircon geochronology of the Shamuluo Formation in Geji region of central Tibet: Provenance and evidence for the closure time of the Bangong Co-Nujiang Tethys Oce... 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:6  Page:1738-1756  

Wen LIU;   JianLiang WU;   ChuanYang LEI;   Bo WANG;   XingHai LANG;  

问图书馆员

100    
Petrogenesis and tectonic implications of the ore-bearing porphyries in the Xiongcun district: Constraints from the geochronology and geochemistry 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:35  Issue:7  Page:2105-2123  

XingHai LANG;   WenBo GUO;   XuHui WANG;   YuLin DENG;   ZongYao YANG;   ...

问图书馆员

作者信息:×