National Science Library, Chinese Academy of Sciences
  登录 机构网站 ENGLISH
您当前的位置是:电子期刊浏览 --> 卷期浏览
岩石学报(982)
ISSN: 1000-0569
61    
Origin of datongxi pluton in the west kunlun orogen: Constraints from mineralogy, elemental geochemistry and zircon U-Pb age 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:9  Page:3065-3079  

Gao XiaoFeng;   Xiao PeiXi;   Kang Lei;   Xi RenGang;   Guo Lei;   ...

问图书馆员

62    
Secular changes of metallogenic systems link with continental evolving of the North China Craton 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:5  Page:1759-1773  

Zhai Ming Guo;  

问图书馆员

63    
U-Pb geochronology of detrital zircons from the parametamorphic rocks of the Zhoutan Group, central Jiangxi Province 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:3  Page:801-811  

Wang Xiao Lei;   Yu Jin Hai;   Shu Xujie;   Tang Cheng Hu;   Xing Guang Fu;  

问图书馆员

64    
Genetic mineralogy and metamorphic evolution of Al-rich gneisses in the Shiguai area, Daqingshan-Wulashan metamorphic complex belt 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:2  Page:437-461  

Cai Jia;   Liu Ping Hua;   Liu Fu Lai;   Liu Jian Hui;   Wang Fang;   ...

问图书馆员

65    
Heavy mineral feature and provenance analysis of Paleogene Lulehe Formation in Qaidam Basin 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:8  Page:2867-2875  

Fu Ling;   Guan Ping;   Zhao WeiYong;   Wang Mu;   Zhang Ying;   ...

问图书馆员

66    
Geochemical and Sr-Nd-Pb isotopic characteristics of the granitoids of Xiaoshan Mountain area on the southern margin of North China Block and ts geological significance 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:8  Page:2635-2652  

Li Lei;   Sun WeiZhi;   Meng XianFeng;   Yang Wen;   Zhang DengTang;   ...

问图书馆员

67    
Geochronofogy and trace element geochemistry of the ore-bearing porphyry in qingcaoshan porphyry Cu-Au deposit , Tibet , and its geofogical significance 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:11  Page:3755-3766  

Zhou JinSheng;   Meng Xiangjin;   Zang WenShuan;   Yang ZhuSen;   Xu YuTao;   ...

问图书馆员

68    
Geochronology, geochemistry and mineralogy of ore-bearing and ore-barren intermediate-acid intrusive rocks from the Jiurui ore district, Jiangxi Province and their geolog... 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:12  Page:4291-4310  

Xu Yao Ming;   Jiang Sho Yong;   Zhu Zhi Yong;   Zhou Wei;   Kong Fan Bin;   ...

问图书馆员

69    
Geochronology and geochemistry of the Late Cretaceous granitoids in the northern margin of the Sanjiang basin, NE China and its tectonic implications 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:2  Page:369-385  

Yu Jiejiang;   Zhang Yan Long;   Ge Wen Chun;   Yang Hao;  

问图书馆员

70    
Hydrothermal activites and influences on migration of oil and gas in Tarim Basin 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:3  Page:1048-1058  

Jin Zhi Jun;   Zhu Dong Ya;   Meng Qing Qiang;   Hu Wen Xuan;  

问图书馆员

71    
Early-middle permian tectonic evolution of the central-northern margin of the north China craton :Constraints from zircon U-Pb ages and geochemistry of the granitoids 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:9  Page:2987-3003  

Wang WanQiong;   Xu ZhongYuan;   Liu ZhengHong;   Zhao QingYing;   Jiang XiaoJun;  

问图书馆员

72    
Chronology and geochemical characteristics of Late Indosinian Dengfuxian two-mica granite in eastern Hunan Province, China, and its significance 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:12  Page:4215-4231  

Cai Yang;   Lu Jian Jun;   Ma Dong Sheng;   Huang Hui;   Zhang Huai Feng;  

问图书馆员

73    
Genesis and tectonic significance of the Early Jurassic magmatic rocks from the southern Lhasa terrane 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:6  Page:1933-1948  

Dong Xin;   Zhang ZeMing;  

问图书馆员

74    
Zircon LA-ICP-MS U-Pb ages of granites at Dabaoshan polymetallic deposit and its geological significance, Guangdong, South China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:12  Page:4104-4120  

Mao Wei;   Li Xiao Feng;   Yang Fu Chu;  

问图书馆员

75    
Genesis and geological significances of Neoproterozoic granitoids in the North Qinling terrain, SW Henan, China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:7  Page:2437-2455  

Liu BingXiang;   Nie Hu;   Qi Yue;   Yang Li;   Zhu XiYan;   ...

问图书馆员

76    
Geochemistry , zircon U-Pb chronology and Hf isotope of luozha leucogranite , southern Tibet: Implication for petrogenesis 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:11  Page:3689-3702  

Huang ChunMei;   Zhao ZhiDan;   Zhu DiCheng;   Liu Dong;   Huang Yu;   ...

问图书馆员

77    
Quantification characterization of the valid natural fractures in the 2nd Xu Member, Xinchang gas field 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:3  Page:1087-1097  

Deng Hu Cheng;   Zhou Wen;   Zhou Qiu Mei;   Chen Wen Ling;   Zhang Hao Tian;  

问图书馆员

78    
Metamorphism and zircon U-Pb age of high - Pressure mafic granulites in in Mian-Lüe suture zone, South Qinling orogen 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:5  Page:1657-1674  

Liang Sha;   Liu Liang;   Zhang Cheng Li;   Yang Yong Cheng;   Yang Wen Qiang;   ...

问图书馆员

79    
Zircon LA-ICP-MS U-Pb ages and geochemical characteristics of quartz syenite porphyry from Jintonghu deposit in Zijinshan ore field, Fujian Province, South China 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:12  Page:4151-4166  

Wu Li Yan;   Hu Rui Zhong;   Qi You Qiang;   Zhu Jing Jing;  

问图书馆员

80    
Metamorphism, zircon U-Pb dating and tectonic implications of garnet amphibolites from Hongliuxia, Dunhuang, Gansu Province 期刊论文

Acta Petrologica Sinica     ISSN:1000-0569  Volume:29  Issue:5  Page:1685-1697  

Wang Zhong Mei;   Xiao Wen Jiao;   Han Chun Ming;   Ao Song Jian;   Wang Luo Juan;  

问图书馆员

作者信息:×